Korty tenisowe są czynne codziennie od 8.00-24.00

Rezerwacji kortów można dokonać:

Kort można zarezerwować jednorazowo max. na 2 godziny .


W razie konieczności, odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.

Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.

Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.

Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu bądź rezygnacji obsługi.

Właściciel kortów zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto,Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Właściciela, nie są pobierane opłaty .

Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu zmiennym. Obuwie zmienne powinno być o płaskich podeszwach, czyste, nie może roznosić błota.
b) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
d) Zachowania czystości i porządku.
e) Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
f) Wyszczotkowania kortu po zakończeniu gry w ramach wynajętego czasu gry.

Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę - zaistniałe w toku korzystania przez Użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów.

Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

Na terenie obiektu dozwolone jest spożywanie alkoholu zakupionego wyłącznie w Restauracji znajdującej się na terenie obiektu.

Na terenie kortów tenisowych zabrania się jazdy na rolkach, deskach, rowerach

Psy mogą być wprowadzane jedynie na smyczy, a za ewentualne szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel.


DZIĘUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU .